Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 558 769 211

O nemocnici

Historie nemocnice

Do první světové války nemocniční péči o obyvatelstvo Těšínska zabezpečovala nemocnice v Cieszynie (dnešní PL). Po rozdělení Těšínska v roce 1920 město Český Těšín a jeho okolí zůstalo bez nemocnice. Bylo zapotřebí vybudovat novou nemocnici, což se podařilo položením základního kamene 1.10.1933 a dne 3.6.1937 byla nemocnice slavnostně otevřena. Prvním ředitelem byl MUDr. Štěpán Brož. Celkový počet zaměstnanců činil 37 osob. Ošetřovatelskou péči zde poskytovaly řádové sestry. Nemocnice měla celkem 73 lůžek.

Za německé okupace nemocnice sloužila civilnímu obyvatelstvu až do ledna 1945, kdy přešla pod vojenskou správu. Před osvobozením města nacisté nemocnici úplně vydrancovali a ta nebyla schopna provozu. Dne 6. 8. 1945, po provedení nejnutnějších oprav a vybavení základními prostředky, bylo uvedeno do provozu 40 lůžek. Do konce roku 1945 bylo uvedeno do provozu celkem 56 lůžek. Byla to pořád Městská veřejná nemocnice. Podstatné zlepšení nastalo v roce 1946, kdy do své správy nemocnici převzal Okresní národní výbor v Českém Těšíně jako Okresní veřejnou nemocnici. V roce 1947 se počet lůžek zvýšil na 162 na čtyřech základních odděleních - chirurgie, interna, dětské, gynekologie a porodnictví a infekční oddělení ve zvláštním pavilonu.

V roce 1948 byl pro akutní potřebu lůžek opět zvýšen počet lůžek na celkových 210. Od ledna 1949 byla nemocnice zestátněna a stala se tak Státní okresní nemocnicí. V následujících letech opět dochází ke zvyšování počtu lůžek až na 264. V roce 1952 vzniká OÚNZ v Českém Těšíně. Od ledna 1954 přechází do správy OÚNZ TBC oddělení v Jablunkově - jako 5. oddělení nemocnice v Českém Těšíně. K podstatným změnám došlo v roce 1957, kdy byl uvolněn celý infekční pavilon a po rekonstrukci zde bylo přestěhováno dětské oddělení. V této době mělo interní oddělení 84 lůžek, dětské oddělení 65 lůžek, chirurgické oddělení 69 lůžek a gynekologicko-porodní oddělení 46 lůžek. V roce 1960 po územní reorganizaci došlo k rozdělení OÚNZ Český Těšín. Od 1. 7. 1960 se Nemocnice s polikliniku v Českém Těšíně stala součástí Okresního ústavu národního zdraví v Karviné.

V roce 1962 dochází ke snížení počtu lůžek na 234, a to z důvodu uvedení do provozu nemocnice v Třinci. Po otevření nemocnice v Havířově opět dochází ke snížení počtu lůžek na 219. Po rekonstrukci budovy dětského oddělení je zřízena Stanice pro léčbu poruch hybnosti, kde se přijímaly děti s neurologickými poruchami hybnosti a dětskou mozkovou obrnou. S nemocnicí tvořila jeden funkční celek i poliklinika, která se nachází téměř v centru města.

Po revoluci v roce 1989 došlo k rozpadu OÚNZ v Karviné. Dne 1. 7. 1991 se Nemocnice s poliklinikou v Českém Těšíně osamostatňuje, jejím zřizovatelem je Okresní úřad v Karviné. V následujících letech dochází k rekonstrukci všech lůžkových oddělení hlavní budovy. Oddělení byla vybavena novou zdravotnickou technikou. V této době dochází k redukci lůžek na současných 149 lůžek. V roce 1991 se Stanice pro léčbu poruch hybnosti přestěhovala do rekonstruovaných prostor bývalých jeslí na ul. Slezská a vzniká samostatná jednotka Dětské centrum. V roce 1996 dochází ke zrušení dětského oddělení.

K 1. 2. 1998 se nemocnice stává Městskou nemocnicí s poliklinikou v Českém Těšíně. Město Český Těšín vytvořilo podmínky k zachování tohoto zdravotnického zařízení v době, kdy byly tlaky na jeho zrušení. Za značnou finanční částku byly zrekonstruovány a upraveny dva operační sály, které byly vybaveny potřebným přístrojovým zařízením a klimatizací v souladu přísnými hygienickými požadavky. Byl zakoupen nový rdg přístroj, tzv. C rameno, který přispěl ke zlepšení rdg diagnostiky především v traumatologii kostí. Zároveň nový přístrojový chirurgický komplex umožnil provádět operace laparoskopickým způsobem. Nemocnice v této době vyžadovala k zajištění své činnosti každoroční finanční dotaci ze strany města na pokrytí provozní ztráty.

Současnost

Zastupitelé Města Český Těšín se rozhodli na základě dlouhodobě klesajícího počtu léčených pacientů a s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci nemocnice pronajmout areál nemocnice od 1. 7. 2002 nově vytvořené společnosti Nemocnice Český Těšín a.s., jejímž většinovým vlastníkem byla společnost Euromednet, nyní Agel a.s. Po nástupu nového vedení nemocnice v březnu 2003 byl zpracován a realizován program restrukturalizace nemocnice, který si vytýčil cíl přizpůsobit spektrum poskytovaných služeb potřebám obyvatel Českého Těšína a spádového regionu a dosáhnout kladného výsledku hospodaření.

Základním a nosným oddělením bylo interní oddělení s jednotkou intenzivní péče. Nově vznikly lůžkové rehabilitační oddělení, infuzní stacionář a došlo k rozšíření oddělení odborné ošetřovatelské péče. Současně byly cíleně omezeny gynekologicko porodnické a chirurgické obory. Velký důraz v nemocnici byl a je kladen na co nejširší spektrum provozovaných ambulancí. Po uskutečněné restrukturalizaci se podstatně zvýšil počet pacientů využívajících nabízené zdravotnické služby, obložnost lůžek přesáhla 90 % a podařilo se ekonomicky stabilizovat nemocnici, která již od roku 2003 dosahuje kladných hospodářských výsledků.

Ve spolupráci s městem Český Těšín proběhla v roce 2004 rozsáhlá rekonstrukce nevyhovujícího stravovacího provozu, přičemž celkové náklady dosáhly 18 milionů korun. Součástí nových technologií bylo zavedení nové formy podávání stravy tzv. tabletovým systémem, který zajistil zvýšení úrovně stravování pacientů na všech odděleních. Následně byly realizovány rekonstrukce a estetizace lůžkových oddělení a chirurgické ambulance. Úpravy byly zaměřeny především na zlepšení komfortu pacientů a pracovních i hygienických podmínek vlastního provozu.

Od 1.7.2004 zahájila ve spolupráci s Kardiocentrem Nemocnice Podlesí a.s. činnost nová kardiologická ambulance, která uspěla ve výběrovém řízení v rámci Moravskoslezského kraje. Díky špičkovému přístrojovému vybavení, jehož cena přesahuje 5 miliónů korun, je ordinace plně kompatibilní s tímto pracovištěm, což vytváří podmínky pro interaktivní úspěšnou léčbu kardiologicky nemocných pacientů. V témže roce byla nemocnice zařazena do národního programu prevence nádoru tlustého střeva. Proto gastroenterologická ambulance rozšířila své prostory, byla zrekonstruována a vybavena novým videokolonoskopem, videogastroskopem a myčkou na endoskopy. Také diabetologická ambulance prošla rozsáhlou rekonstrukcí, přestěhovala se do nových prostor a byl v ní aplikován objednávkový systém vyšetřování a léčby pacientů.

Na přelomu roku 2005 a 2006 proběhly rozsáhlé stavební úpravy prostor oddělení klinické biochemie a hematologie. Rekonstrukce spočívala v zateplení budovy, výměně oken, rekonstrukci elektroinstalace a ve vybavení laboratoře klimatizací. Nové uspořádání pracovišť a místností poskytuje lepší možnosti příjmu materiálu, zvýšilo komfort pro pacienty a zajistilo provádění převážné části laboratorních vyšetření pro celou spádovou oblast Českého Těšína.

Pro vytvoření nadstandardních podmínek spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními na česko - polské hranici podepsali ředitelé Nemocnice Český Těšín a.s. a Záchranné služby Moravskoslezského kraje v roce 2005 s představiteli Cieszynské záchranné služby a Slezské nemocnice v Cieszynie dohodu o koordinaci při poskytování zdravotní péče pro české a polské občany, včetně zajištění možnosti přeshraniční dopravy.

V únoru 2006 úspěšně absolvovala Nemocnice Český Těšín a.s. akreditační řízení a nemocnici, jako osmé v České republice, byl udělen Spojenou akreditační komisí "CERTIFIKÁT O AKREDITACI", potvrzující vysokou kvalitu, odbornost a bezpečnost poskytované zdravotní péče.

Rehabilitační oddělení Nemocnice Český Těšín a.s. v čele s primářkou oddělení MUDr. Zbránkovou zahájilo v roce 2006 realizaci ojedinělého projektu s názvem "Těšínský program vadného držení těla". Lékaři se rozhodli provést komplexní screening dětí školního věku ze spádové oblasti Českého Těšína a těm, u nichž zjistili poruchy pohybového aparátu, byla poskytnuta speciální zdravotní péče. Rehabilitační oddělení i ambulance prošly v roce 2006 řadou změn. Na oddělení byla vybudována další rehabilitační tělocvična určená pro skupinovou terapii. V ambulantní části celý komplex elektroléčby, vodoléčby i ostatní tělocvičny byly přemístěny do nových prostor v přízemí budovy C. Podstatně se tím zlepšil komfort pacientů, byla zvýšena úroveň podmínek pro intimitu pacientů při cvičení i elektroléčbě.

Pro lůžková oddělení nemocnice, ale i pro ambulantní složky zajišťuje služby RDG oddělení. Také prostory tohoto oddělení byly upraveny a dovybaveny. V roce 2004 byl zakoupen panoramatický zubní přístroj. Modernizace RDG oddělení pokračovala i v roce 2007 a 2011, kdy bylo pracoviště vybaveno novým sonografickým přístrojem v hodnotě 1,3 mil. korun a následně byla provedena digitalizace v hodnotě 2 mil. korun, která představuje nesmírný diagnostický posun a komfort pro odesílající lékaře.

V listopadu 2006 byla na základě rozhodnutí vedení skupiny Agel a.s. zahájena pilotní implementace nového nemocničního informačního systému. Pro vytvoření hardwarových podmínek jeho úspěšného zavedení bylo nutno dokončit strukturovanou kabeláž mezi i v jednotlivých budovách nemocnice a dovybavit všechna pracoviště potřebnými PC. Náklady na pořízení IT dosáhly 3,7 mil. korun.

V roce 2008 byl změně systém vytápění, byla odstavena málo výkonná parní kotelna a byla nahrazena lokálními plynovými kotly v jednotlivých budovách nemocnice. Čímž došlo k významné úspoře nákladů na vytápění.

V roce 2009 nemocnice prošla náročnou reakreditací a byl započat proces obměny nemocničních lůžek za komfortní moderní polohovací postele. V současné době nemocnice disponuje 50% těchto lůžek z celkové kapacity lůžek.

V letech 2009-12 došlo k přestavbě a modernizaci koupelen na plně bezbariérové, které odpovídají moderním trendům. 

Vzhledem k přechodu na digitalizaci TV signálu se nemocnice rozhodla modernizovat stávající TV rozvody na kabelové.

Ke dni 1. 7. 2020 došlo ke změně názvu nemocnice na Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. Završilo se tím tak sjednocení názvu zdravotnických zařízení celé Skupiny AGEL a posílení jejího jednotného image.