Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti, návštěvy, veřejnost

Sociální služby poskytované v Nemocnici Český Těšín a.s.

Sociální lůžka

Na základě §52 Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, poskytuje Nemocnice Český Těšín a.s. 5 sociálních lůžek.

Poslání

Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Český Těšín a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Vzhledem ke svému stavu pacienti Nemocnice Český Těšín a. s. nemohou být propuštěni do domácího prostředí a ani do jiné sociální služby. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb a situace každého jednotlivce. V naší službě obdrží uživatel nezbytnou podporu a zároveň jemu a jeho rodině je poskytnuta dostatečně dlouhá doba na to, aby mohla být vyřešena jeho sociální situace. U uživatelů se snažíme rozvíjet a udržet optimální míru samostatnosti, nezávislosti, odpovědnosti za své jednání a rozhodování a přispívat tak k prožívání plnohodnotného života.

Cíle

Cílem poskytované služby je zajištění odborné sociální a zdravotní pomoci uživatelům. Podporovat udržení a rozvoj samostatnosti.
Poskytovat službu na přechodnou dobu (do času možnosti návratu do domácího prostředí nebo následné sociální služby).
Zajistit aktivizační činnosti pro uživatele (aktivizovat uživatele v soběstačnosti).

Komu je služba určena

osobám s chronickým onemocněním
osobám s tělesným postižením
osobám se zdravotním postižením
seniorům

Cílovou skupinu tvoří pacienti Nemocnice Český Těšín a.s., kteří při ukončení hospitalizace jsou závislí na péči jiné osoby, a potřebnou péči v dané chvíli nelze zajistit. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se vrátit do svého domácího prostředí a nemají zajištěnu následnou péči.

Věková struktura uživatelů

Dospělí 27-64 let
Mladší senioři 65-80
Starší senioři 80 a více let

Cílovou skupinu tvoří pacienti Nemocnice Český Těšín a.s., kteří při ukončení hospitalizace jsou závislí na péči jiné osoby, a potřebnou péči v dané chvíli nelze zajistit.

Základní kritéria přijetí pro cílovou skupinu

musí být pacientem Nemocnice Český Těšín a. s., jež nemá možnost si sám zajistit následnou péči
vyplnit a předat "Žádost o přijetí na sociální lůžko"
aktivně spolupracovat na dalším řešení situace (podat žádost do jiného zařízení sociálních služeb)

Kritéria pro nepřijetí

neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
nemáme dostatečnou kapacitu (odkážeme na další služby)
z důvodu akutní infekční nemoci (v případě, že potřebuje být hospitalizován/a na infekčním oddělení, tak ho/jí nepřijmeme)
chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. agresivní chování, obtěžování uživatelů na pokojích)
osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Zásady poskytování služby

Respektování důstojnosti a individuality uživatele - zaměstnanci respektují v maximálně možné míře uplatnění vlastní vůle a rozhodnutí uživatele
Podpora soběstačnosti - zaměstnanci plně podporují soběstačnost každého uživatele
Partnerský přístup k uživatelů - zaměstnanci s uživateli hledají vhodná řešení a společně plánují průběh poskytování služby
Odbornost pracovníků - o uživatele pečují zaměstnanci, kteří mají dosaženou potřebnou odbornost k výkonu své pracovní pozice, průběžně se vzdělávají.

Dle § 52,odst.2 Zákona č.108/2006 Sb. zajišťujeme:

poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cena

Výše úhrady za ubytování činí Kč 160,- na třílůžkovém pokoji a 180,- na jednolůžkovém pokoji. Cena za celodenní stravu činí 150,- Kč a obsahuje 3 hlavní jídla a 2 svačiny (ceny: snídaně: 26,-; oběd 64,-; večeře 40,-; svačiny 10,-). Částka za pobyt a stravu musí být uhrazena vždy v termínu, který je uveden ve sjednané Smlouvě a Smlouvě o spoluúčasti na úhradě nákladů za sociální služby.

Vybavení pokoje

K vybavení pokoje patří: lůžko, noční stolek, uzamykatelné skříně, stůl, židle. Pokoje nelze zcela vybavovat vlastními věcmi. Pouze po předchozí domluvě např. rádio, obrázky.

Návštěvy

Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně od 8 do 19 hodin na svých pokojích nebo místnostech k tomuto účelu zřízených. Při mimořádných událostech (např. chřipková epidemie, karanténa) mohou být návštěvy na přechodnou dobu nařízením krajského hygienika zakázány.

Při poskytování péče vždy spolupracujeme s příbuznými uživatelů. Uživateli, jehož zdravotní stav a stav soběstačnosti neumožňuje využívat běžně dostupných dalších služeb, zajistíme tyto služby - nákupy, kadeřník, pedikúra, aj.

Bližší informace Vám sdělí sociální pracovnice na tel.: 558 769 262, 724 646 317.