Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Rezidenční místa

Nemocnice Český Těšín a.s., Ostravská 783, 737 01 Český Těšín,  vyhlašuje

 „Výběrové řízení na rezidenční místo“  

pro nelékařské obory specializačního vzdělávání (dotace na celé specializační vzdělávání
u vybraných nelékařských oborů) pro rok 2016  v oboru:

Zdravotní laborant – Hematologie a transfuzní služba – 1 rezidenční místo


Lhůta pro podání přihlášek:

5. 8. 2016 – 31. 8. 2016      


Místo pro podání přihlášek:

Nemocnice Český Těšín a.s.
Mgr. Alice Ručková
Členka představenstva
Ostravská 783
737 01 Český Těšín


Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 • Komunikační schopnosti a dovednosti - 40 bodů
 • Vzdělání a kvalifikace - 20 bodů
 • Znalosti a schopnosti v daném oboru, odborná praxe - 20 bodů
 • Osobnostní předpoklady - 20 bodů

Maximální počet dosažených bodů je 100.

Do výběrového řízení bude zařazen uchazeč na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení.


K přihlášení do výběrového řízení je nutné doložit:

 1. vlastní přihlášku (formulář viz. příloha),
 2. vyplněný osobní dotazník (formulář viz. příloha),
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (nesmí být starší 3 měsíců),
 4. výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců),
 5. neověřenou kopii dokladu o odborné způsobilosti k výkonu povolání (vysvědčení, diplomy apod.),
 6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,
 7. potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 8. přehled odborné praxe,
 9. kopii Studijního průkazu – pouze v případě, že specializační vzdělávání již probíhá.

Doklady uvedené pod písmenem c) a d) nepředkládá uchazeč, který již je zaměstnancem vyhlašovatele.